รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2560
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น มี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้ความสำคัญโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 180 คน        การอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน  ช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฏี เกี่ยวกับอัคคีภัย ส่วนช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีหัวหน้าชุดปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมปฏิบัติการ ภายหลังการอบรมมีการสรุปและประเมินผลการปฏิบัติการ      ทั้งนี้ การอบรมการป้องกันอัคคีภัย วิธีการดับเพลิงเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี และเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์จริง ซึ่งอาจเกิดโดยไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเสียหายของทรัพย์สินและชีวิต โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญและใส่ใจถึงความปลอดภัยดังกล่าว จึงต้องเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานใกล้เคียงต้องสามารถให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลประชาชนที่ผู้ประสบภัยดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131