รพ.อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับรพ.ในจังหวัดภูเก็ต ฝึกอบรมและให้ความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพ(BLS) และการทำความสะอาดมือ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2560  เวลา 12.30 น  ที่ ห้องประชุมลดาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ รพ.ในจังหวัดภูเก็ต ฝึกอบรมและให้ความรู้ การช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS : Basic Life Support ) และการทำความสะอาดมือ (Hand Hygiene) ให้แก่ ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.6  รวมจำนวนกว่า 90 คน  เนื่องในวันพยาบาลสากลของชมรมพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล และมีความรู้ในการทำความสะอาดมือที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อมาสู่ตนเองและผู้อื่น

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131