โรงพยาบาล อบจ . ภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ ณ เทศบาลตำบลป่าตอง
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.  โรงพยาบาล  อบจ . ภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก สำหรับสิทธิข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางในระบบ – เบิกจ่ายตรง โดยนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปบริการ ณ เทศบาลตำบลป่าตอง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131