ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานธุรการ ชั้น 3 โทร. 061-1721127
หรือสมัครทาง email : ornhr2014@gmail.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ Full Time      
จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  17 เมษายน 2561

ผู้ช่วยเหลือคนไข้      
จำนวน 2 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
-สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริบาล
-ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาลเรียบร้อยแล้ว
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  17 เมษายน 2561

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131