วิสัยทัศน์ นโยบาลคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความมุ่งมั้นที่จะพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์
             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ
             1) เป็นโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์เป็นเลิศ
             2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
             3) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
             4) สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

นโยบาลคุณภาพ
             เรามุ่งสร้างเสริมสุขภาพอันดีให้แก่ชาวภูเก็ต และเป็นทางเลือกแก่ผู้มาใช้บริการที่แสวงหามาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและบริการที่ดี บนพื้นฐานของความเคารพสิทธิผู้ป่วยและธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วัตถุประสงค์คุณภาพ
             1) ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
             2) ผู้รับบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและพีงพอใจ
             3) มีการพัฒนาระบบคุณภาพแบบองค์รวม (TOM) และยังยืน (CQI)
             4) มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มมุูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ
             5) ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในบรรยากาศการทำงาน

             เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร จะให้การสนับสนุน ในทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดตั้ง หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมตามมาตรฐานข้อกำหนดตามอนุกรมมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131