การตรวจสุขภาพ...ก่อนทำงาน


      ...
การตรวจสุขภาพพนักงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ทำให้ทราบภาวะสุขภาพและแนวโน้มการเจ็บป่วยของพนักงาน หากพบสภาพการเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นจะได้ให้การรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงที
สิ่งที่ได้รับ
1.      ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองว่า มีความสมบูรณ์ หรือบกพร่อง หรือมีความเสี่ยงขนาดไหน เมื่อเทียบกับเพศ วัย อาชีพ
2.      เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ถ้ารู้เร็ว รักษาก่อน หรือป้องกันก่อน จะสามารถลดความสูญเสีย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เวลา และ ทุนทรัพย์
3.      เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ ว่าควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ให้เหมาะสม มีสุขภาพดี ลดปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งตนเองและครอบครัว
 
การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ควรเลือกรายการตรวจสุขภาพให้เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์
1.     การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป ของคนที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน หรือไม่เคยทราบ เป็นการเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับวัย ว่าในแต่ละวัยมีความเสี่ยงอย่างไร ควรได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แผนกตรวจสุขภาพ ในการเลือกรายการตรวจให้ครอบคลุมความเสี่ยงในการเกิดโรคของ เพศและวัย ว่าเสี่ยงต่อภาวะอะไรที่ต้องตรวจ และ ควรเข้ารับการตรวจร่างกายปีละครั้ง ตัวอย่างเช่น
·         อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจไขมันในกระแสเลือด และคลื่นหัวใจ
·         อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ ด้วยการส่องกล้องหรือวิธีอื่น ๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
·         สุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือ มีคู่แล้ว ควรมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก
·         สุภาพสตรีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจหามะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
·         สุภาพบุรุษ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก
2. การตรวจสุขภาพสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว หรือ มีอาการใด ๆ ที่เป็นที่สงสัยว่าจะมีโรค เป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่อาจจะต้องมีรายการตรวจพิเศษที่ชี้ชัดเฉพาะโรคลงไป
3. การตรวจสุขภาพ ตามความเสี่ยงทางประวัติทางกรรมพันธุ์ เช่น โรคมะเร็ง ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น
4. การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเป็นการเลือกโปรแกรมการตรวจที่แตกต่างไปตามลักษณะสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงในการทำงาน หรือ อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
5. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
6. การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต ตรวจตามเงื่อนไขของบริษัท และกรมธรรม์ระบุไว้
7. การตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
8. ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นการตรวจสุขภาพทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อให้ทราบโรคที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เพื่อปรึกษาแพทย์ในการมีบุตร หรือค้นหาโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อการรักษาก่อน หรือ การปฏิบัติตัวในการป้องกันที่ถูกต้อง
 
คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวก่อนตรวจ
·         ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรดงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
·         ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และ เก็บรักษาเครื่องประดับต่าง ๆ ไว้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดของโรงพยาบาลสำหรับเข้าตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น การเข้าเครื่องตรวจทางรังสีวิทยา เป็นต้น
·         กรุณานำผลการตรวจสุขภาพ รายงานด้านการแพทย์ ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการพิเศษต่างๆ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
·         ในกรณีทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆ และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 
 
ข้อแนะนำเพื่อความสะดวกในการใช้บริการตรวจสุขภาพ
กรณี   ทำการนัดหมาย สามารถประสานงานมายังโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร. 0-7635-8888 ต่อ 6023  เพื่อได้ทำนัดหมายและอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ (แผนกบุคคล ของหน่วยงานเป็นผู้ติดต่อ)  ได้รับการแจ้งในการเตรียมตัวตรวจสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และถ้าหากท่านไม่สามารถมาตรวจได้ตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ กรุณาโทร.แจ้งการเลื่อนนัด
 

กรณี  เข้ารับการตรวจโดยไม่ทำการนัดหมาย  สามารถเข้ารับบริการโดยสอบถามได้ที่แผนกต้อนรับ และเข้าพบแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำการตรวจสุขภาพ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 0-7635-888 ต่อ 1147 และ 1180
ที่มา:

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131