ลงพื้นที่ให้ความรู้วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่บุคลากรครูและนักเรียน วิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก จนมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก อธิบายถึงการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ การแพร่ระบาด และการป้องกัน เพื่อให้รู้เท่าทันและรู้จักการป้องกัน วิธีดูแลปฏิบัติตัว เน้นการรักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และได้สาธิตการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อให้ครูและนักเรียนนำไปปฏิบัติและแจ้งสมาชิกในครอบครัว และคนอื่นๆ ในชุมชน ได้รับทราบเพื่อเตรียมป้องกันการติดเชื้อต่อไป


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131