ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพนักเรียน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน รวมถึงการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต และพฤติกรรม ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131