โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ ณ ชุมชนแสนสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณโดยรอบตัวบ้าน เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ลดลง โดยให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน 

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131