โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต และอสม.ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบทให้กับคนในชุมชน เพื่อระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก พร้อมกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต    


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131