โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายของงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131