โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบท ซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำดีด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โดยช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดอย่างต่อเนื่อง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131