โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก การหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนขุมน้ำนรหัส   

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131