โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       วันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยามาสู่คน ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131