โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฏา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย เก็บขยะรักษาความสะอาดของชุมชน สำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามตุ่มน้ำใช้ ภาชนะเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ณ.ซอยศรีเสนา (ชุมชนปลากระตัก) หมู่ 7 ตำบลรัษฎา


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131