โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการ Phuket Care ตำบลวิชิต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต, นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในโครงการ Phuket Care สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วย พร้อมมอบชุดของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131