โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก การหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านการเคหะ หมู่ 7 ตำบลรัษฏา  อำเภอเมืองภูเก็ต     


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131