ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ

สามารถขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ โดยยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 3/60 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ โทร 076-614242 ในวันเวลาราชการ


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 076-358-888


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131