โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ณ โรงแรมบัญดาราภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่พนักงาน โรงแรมบัญดาราภูเก็ต สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระทั่วไป และเอ็กซเรย์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131