โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง ในโครงการ Phuket Care ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 3
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต

***********************************

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต ”  ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วย พร้อมมอบชุดของเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่  จำนวน 7 ราย


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131