โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ให้มีความสะอาดน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131