โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์โรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและ เทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ในชุมชนบริเวณซอยวานิช 2 และซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก      


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131