อบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง 

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจ. ภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ 2561   โดยมีนายเสถียร  แก้วพระปราบ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม นายธีระ  เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

          สำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและการให้บริการวัคซีน                    ไข้หวัดใหญ่ ในกลุ่มเสี่ยง เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจ. ภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข เพื่อให้แกนนำสุขภาพได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และ 7 ตำบลรัษฎา และ 4 ชุมชน รอบ บริเวณโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และผู้นำชุมชน รวมถึงผู้สนใจ ได้รับความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และให้การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดหวัดใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นางแก้วขวัญ  เที่ยงสุทธิสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131