โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


      

             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และฝ่ายงานโรงพยาบาล กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ 1 เทศบาลนครภูเก็ต   ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และแจกทรายอะเบท จำกัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนสะพานร่วมพูนผล1 และชุมชนร่วมน้ำใจ  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131