โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1” ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมีนายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า ทางแผนกศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้มีการพัฒนางานคุณภาพในโรงพยาบาล และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบและร่วมกันเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ พร้อมทั้งจัดประกวดผลงานทางวิชาการให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัดให้แก่พนักงานและผู้เข้าร่วมงาน


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131