โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  โดยมีนางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค             ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 4 , 7ตำบลรัษฎา และพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมสะพานร่วมพูนผล 1 ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ชุมชนร่วมน้ำใจ และชุมชนขุมน้ำนรหัส ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในการสนับสนุนวิทยากรในการบรรยาย  ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต (ศูนย์ 2) 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131