โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ จัดอบรมให้ความรู้พนักงานสถานบริการ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                     นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ ซอยวานิช 1 หมู่ที่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

              สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานสถานบริการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดอัตราการติดต่อของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตรับผิดชอบ  โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชัย  สุขชาญ ประธานกลุ่มรุ้งอันดามัน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131