โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์   ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ  ‘พัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต”  โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน (อสม.) ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา   ชุมชนขุมน้ำนรหัส  ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1   ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 และชุมชนร่วมน้ำใจ  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน และประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้าน ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้เลือดออกให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131