โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ให้ผู้พิการ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี                      ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ให้กับผู้พิการและผู้เข้าร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีการพบปะสังสรรค์ 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131