โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ พบปะผู้นำชุมชุนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


                 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะพูดคุย สร้างขั้นตอนและความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต 


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131