โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ " สุขกันเถอะเรา ต้อนรับปีใหม่ 2561 "
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


              เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับผู้สูงอายุ พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุและสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ของโรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ให้กับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “สุขกันเถอะเรา ต้อนรับปีใหม่ 2561” ณ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต  (บ้านพักคนชรา)  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการยกระดับคุณค่าความเป็นผู้สูงอายุให้สังคมได้ยอมรับ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131