โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ”
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดพื้นที่ศูนย์อาหาร ชั้น 3 จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ” ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นฟรี และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เลือกซื้อในราคาประหยัด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131