เรียนผู้ใช้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


      


     จากมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงภายในสถานพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากร และโรงพยาบาล จึงต้องมีการจัดระเบียบการจอดรถภายในโรงพยาบาล  มีความจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 โปรดชะลอรถ เพื่อรับบัตรจอดรถบริเวณหน้าป้อมยาม และปฏิบัติตามป้ายจราจรที่กำหนดไว้

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131