โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ HA
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


             วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 08.00-15.30 น.  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ HA โดยพลอากาศตรีนายแพทย์ธนา ปุกหุต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในพิธี และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศโทหญิง ภัคภร โลจนะวงศกร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)เป็นผู้บรรยายให้ความรู้


 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131