โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปิดรับประกันสังคมและรับเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

สิทธิพิเศษ
      - ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่มีส่วนเกิน
      - บริการคลินิกนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง
      - โปรแกรมตรวจสุขภาพ ฟรี สำหรับผู้ประกันตน

หลักฐานที่ต้องใช้
      - บัตรรับรองสิทธิฉบับเดิมปี 2560
      - สำเนาบัตรประชาชน
      - ทะเบียนแบบฟอร์ม สปส. 9-02 (แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล)

สถานที่
      - สำนักงานประกันสังคม ที่ส่งเงินสมทบ
      - โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แผนกต้อนรับ (กรณีเปลี่ยนสิทธิเลือก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต)

รายละเอียดสอบถามได้เพิ่มเติมที่
แผนกต้อนรับ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-76-358-888 ต่อ 1169
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131