ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 29 ตุลาคม 2555
      
      เพื่อติดตามพัฒนาการ ดูแลและให้คำปรึกษาแก่พ่อ-แม่ของเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ถึงที่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ
สำหรับข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาวะสุขภาพมีดังนี้
      1. ประวัติการเกิด วันเดือนปี  คลอดปกติหรือไม่อย่…
วันที่: 25 ตุลาคม 2555
             ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4 / หมู่ 7 ต.รัษฏา  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เนื่องจาก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ใน การดูแลสุขภาพในช่องปากสำหรับเด็กในวัยเรียนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีว…
วันที่: 24 ตุลาคม 2555
      
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน” อสม. ประจำปี 2556 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 55 โดยมีวัตถุประสงค์
      1.เพื่อพัฒนา อสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงส…
วันที่: 22 ตุลาคม 2555
             ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในส่วนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อเ…
วันที่: 17 ตุลาคม 2555
       เนื่องในเดือนตุลาคม 2555 เป็นช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญถึงสถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็งอันดับต้นๆในหญิงไทย ซึ่งถ้าหากมีกา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131