ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555
                   โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ในการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำปีแก่เด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล 1,อนุบาล 2  ตลอดจนการให้บริการงานวัคซีนโปลิโอ(ในช่วงการรณรงค์) …
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555
       การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
                   โครงสร้างประชากรไทยอยู่ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีจำนวน และสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นถึงร…
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2555
       วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี
         องค์การอัมพาตโลก(World Stroke Organization: WSO)ได้กำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลกและในปีนี้ได้กำหนดคำขวัญที่ใช้ ในการรณรงค์ คือ Because I careเพราะฉันใส่ใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่…
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555
       คุณสุภาพร สิงหพันธ์ manager,phuket branch และคณะเข้าแสดงความยินดีแก่ นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนบำรุงในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตอีกทั้ง ยังร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและตอ…
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2555
            คุณธัชช์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการสายงานตัวแทนบริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเลขานุการสโมสรโรตารีอันดามัน ซึ่งลงนามบันทึกข้อตกลงคู่สัญญาประกันกับโรงพยาบาลแล้วนั้น เข้าแสดงความยินดีแก่นายแพทย์อนันต์ โ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131