ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 26 ธันวาคม 2555
             วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เทศบาลตำบลวิชิตได้มีการจัดอบรม โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ปีงบประมาณ 2556) ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรี ตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติริชญพิพัฒน์และนาย ศักย์กมล ขรรค์วิไลกุล รองประธานสภาเทศบาลตำบลวิ…
วันที่: 21 ธันวาคม 2555
             วันที่   ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต     ออกหน่วยบริการประชาชน ณ ศาลเอนกประสงค์   หมู่ที่ 4  บ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต    ตามโครงการคลินิกชุมชนหน้าเล  …
วันที่: 20 ธันวาคม 2555
       - รับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี 1 ครั้ง / ปี
          - รับสิทธิ์การพักห้องพิเศษคู่ โดยไม่ต้องชำระค่าห้องส่วนเกิน
          - เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา โดยไม่คิดค่าบริการนอกเวลา จันทร์-ศุกร์ 16.00-20.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
  &…
วันที่: 11 ธันวาคม 2555
             โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ต้องการขยายศักยภาพของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขี้น  โดยเฉพาะสิทธิตรง  โดยทางโรงพยาบาลได้เปิดสิทธิตรงตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 มีผู้มาใช้บริการอยู่ตลอดเวลา  และทางโรงพยาบาลย…
วันที่: 7 ธันวาคม 2555
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดัน
เพื่อดูเเลสุขภาพประชาชนในพื้นที่  ค้นหากลุ่มเสี่ยง เป็นการดูเเลสุขภาพเชิงรุก

          บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและควา…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131