ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 24 กันยายน 2555
       การประชุม อสม.ครั้งที่10  ประจำเดือนกันยายน 2555 
      การประชุมอาสามัครสาธารณสุขประชุมหมู่บ้านประจำเดือน  เพื่อพบปะพูดคุย หารือปัญหาในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่7 บ้านท่าเรือใหม่ <…
วันที่: 19 กันยายน 2555
       งานเยี่ยมบ้านในชุมชน ดูแลสุขภาพคนในชุมชน
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  หมู่ 7 บ้านท่าเรือใหม่   หมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก  จำนวนประชากร  1,449  คน   284 หลังคาเรือน หมู่ 7 บ้านท่าเรือใหม…
วันที่: 19 กันยายน 2555
       "การตรวจรักษาท่ามกลางสายฝน ที่ผู้ป่วยเดินตากฝนมาตรวจกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่ก็ตั้งใจให้บริการ... โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต"
      ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลคนในชุมชนหมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว …
วันที่: 17 กันยายน 2555
             โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ร่วมกับ  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนาจำนวน 91 คน

จัดกิจกรรมในวันที่ 12-13 กันยายน 2555 โดยใน

      วันท…
วันที่: 10 กันยายน 2555
             โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมบริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์และรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้แก่ผู้ร่วมงาน Phuket Andamam Halal for Tourism 2012 (ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2012) วันที่ 7-8 กันยาย…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131