ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 12 มีนาคม 2556
             วันที่  28 กุมภาพันธ์  –  08  มีนาคม 2556   เวลา 16.00-23.00 น.   ทางวัดเชิงทะเลได้มีการจัดงานสมโภชประจำปีซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี   ทั้งนี้โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต   ได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพป…
วันที่: 5 มีนาคม 2556
             วันที่ 02 มีนาคม 2556 เวลา 09.15-17.30 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าลดน้ำตาลในเลือดและโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2  ” โดยนายชวลิต ณ นคร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประ…
วันที่: 4 มีนาคม 2556
             วันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  13.00-15.00 น.   พลอากาศตรี  นพ. ธนา   ปุกหุต     ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพบหมอโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ผ่านทางรายการเคเบิลทีวีโดยกล่าวถึง&…
วันที่: 4 มีนาคม 2556
                  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา  13.00-15.00 น.  ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้มีการจัดอบรมมารยาทการบริการโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ โปรแกรมวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต  เป…
วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2556
             วันที่  23 กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00-15.00  น.  ทางโรงพยาบาล  อบจ.ภูเก็ต   ได้ร่วมงาน  อบจ. สัญจร  ( ตำบลกมลา )  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา    กล่าวต้อนรับและมีนายสนธยา  สุนธารัก   สมาชิกองค์การบริหารส่วนจั…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131