ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 5 กันยายน 2556
       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี การป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในอากาศยานและท่าอากาศยาน จังหวัดภูเก็ต  ณ โรงแรมรอยัล ภูเ…
วันที่: 5 กันยายน 2556
       วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-15.00น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแนะนำปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ร่วมกับอบจ.ภูเก็ต ใน"โครงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2556" ณ โรงแรมเมอร์ล…
วันที่: 5 กันยายน 2556
       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น.  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับ สนง. ประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต  ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต  พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้น  แนะนำการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอ…
วันที่: 29 สิงหาคม 2556
       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร  “การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานและให้บริการสำหรับบุคลา…
วันที่: 29 สิงหาคม 2556
       เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2556 มีการประชุมแลกเปลี่ย…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131