ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 24 ธันวาคม 2561
       วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นางศุภวรรณ์  สัจจศรี  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายแพทย์ศิริ…
วันที่: 24 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดย นพ.จักริน วรรณิสสร, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ พร้อมให้การรักษาโรคทั่วไป เช่น ค…
วันที่: 24 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์พัลลภ  เทพวงศ์ พร้อมด้วยฝ่ายเวชกรรมสังคม, นักกายภาพบำบัด, เภสัชกร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรค (คลินิกหน้าเล) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่…
วันที่: 24 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหั…
วันที่: 12 ธันวาคม 2561
       วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ พร้อมด้วยฝ่ายเวชกรรมสังคม,
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, สำนักงานสาธารณ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131