ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 1 เมษายน 2562
       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย นพ.จักริน วรรณิสสร, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณอุทย…
วันที่: 22 มีนาคม 2562
      
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองก…
วันที่: 22 มีนาคม 2562
       วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต, นางศุภวรรณ์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและท…
วันที่: 21 มีนาคม 2562
       วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจัง…
วันที่: 21 มีนาคม 2562
       วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล และนพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131