ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 25 มิถุนายน 2561
       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมโรคพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ บริเวณซอย…
วันที่: 22 มิถุนายน 2561
       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลป่าตอง ลงพื้นที่เยี…
วันที่: 15 มิถุนายน 2561
       เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาโรคทั่วไป และการตรวจทันตกรรมสำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – 2  ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาด…
วันที่: 15 มิถุนายน 2561
       มื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาโรคทั่วไป และการตรวจทันตกรรมสำหรับนักเรียน ชั้นอน…
วันที่: 8 มิถุนายน 2561
                 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกและรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในชุมชน      ซอยวานิช 2 และซอยศรีเสนา 2…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131