ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2561
                   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล นายแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพ…
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561
       เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เ…
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561
                     นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุ…
วันที่: 24 มกราคม 2561
                     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์กิตติ   ปรมัตถผล     แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อมนักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค  กองสาธารณสุข และเจ้า…
วันที่: 23 มกราคม 2561
                               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ แ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131