ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 22 ตุลาคม 2555
             ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในส่วนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อเ…
วันที่: 17 ตุลาคม 2555
       เนื่องในเดือนตุลาคม 2555 เป็นช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญถึงสถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็งอันดับต้นๆในหญิงไทย ซึ่งถ้าหากมีกา…
วันที่: 15 ตุลาคม 2555
             นำโดย นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม เจ้าหน้าที่การตลาด อสม.หมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ภารกิจงานบริหารเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็…
วันที่: 5 ตุลาคม 2555
      
      ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ตามโครงการ "น้อมจิต บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำรอง ไว้ใช้แก…
วันที่: 1 ตุลาคม 2555
             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนได้จัดแถลงข่าวโครงการตรวจร่างกายได้ผลบุญ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 นำทัพโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ 30 แห่ง พร้อมโปรแกรมตรวจสุขภาพ 10 รายการ ในราคา 999 บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปร่วม…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131