ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 สิงหาคม 2555
             สอนเรื่องการล้างมือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองบ้านตลาดเหนือ เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่กำลังระบาดอยู่และให้น้องๆ มีสุขภาพที่ดี…
วันที่: 30 สิงหาคม 2555
             ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลคนในชุมชนหมู่ 4 บ้านแหลมตุ๊กแก โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นพ.พัลลภและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม บริการมุ่งเน้นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันและตรวจโรคทั่วไป เพื่อให้ชุมช…
วันที่: 30 สิงหาคม 2555
             การตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน ตามโครงการประกันสังคมกัจำนวน 170 คน เป็นการตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองโรคตามกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน ซึมเศร้า มะเร็งปากมดลูก รวมถึงการเข้าสำรวจคนทำงานในโรงงานถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงาน…
วันที่: 30 สิงหาคม 2555
             การประชุม อสม.ครั้งที่9 ประจำเดือนสิงหาคม 2555  อาสามัครสาธารณสุขประชุมหมู่บ้านเพื่อพบปะพูดคุย หารือในปัญหาในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่4 บ้านแหลมตุ๊กแก และหมู่7 บ้านท่าเรือใหม่ การอบรมให้ความรู้ใ…
วันที่: 30 สิงหาคม 2555
            งานเยี่ยมบ้านในชุมชน พื้นที่หมู่4 บ้านแหลมตุกแก  หมู่7 บ้านท่าเรือใหม่ ดูแลสุขภาพคนในชุมชน โดยติดตามเยี่ยมดูแลที่บ้านร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ตามกลุ่มเป้าหมาย พิการ  เรื้อรัง  สูงอายุ เด็ก ทารกและมารดาหลังคลอด …
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131