ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2555
                 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมรณรงค์  เนื่องใน“วันเอดส์โลก”   1 ธันวาคม 2555  เพื่อเป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปั…
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2555
       ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังแล…
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2555
       นำโดย นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์  เจ้าหน้าที่พยาบาล สาธารณสุข กลุ่มเวชกรรมสังคม  และ อสม.หมู่ที่ 4
ภารกิจงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
คลินิคชุมชนหน้าเล @ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก   ให้บริกา…
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2555
                   โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ในการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำปีแก่เด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล 1,อนุบาล 2  ตลอดจนการให้บริการงานวัคซีนโปลิโอ(ในช่วงการรณรงค์) …
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555
       การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
                   โครงสร้างประชากรไทยอยู่ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีจำนวน และสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นถึงร…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131