ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       Home Health Care กิจกรรมงานเยี่ยมบ้านในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพคนในหมู่บ้าน ให้รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริม ฟื้นฟูจิตใจ ให้ครอบคลุมในกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายหลัก 1. ผู้ป่วยพิการ 2. ผู้ป่วยเรื้อรัง 3. ผู้สูงอายุ 4. เด็ก 0-5 ปี 5. มารดาห…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) ครั้งที่ 4 ประจำป…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต บริการให้ความรู้การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน แก่ผู้ปกครองโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งมีผู้ปกครองสนใจรับฟังมากกว่า 130 ท่าน…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/enterovirus.php?g=1&items=567…
วันที่: 30 พฤศจิกายน 542
       อบต.เชิงทะเล ภูเก็ต เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวดในโครงการ"ประกวดคำขวัญ อบต.เชิงทะเล"รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท (หมดเขต 31 ก.ค. 55)…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131