ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 14 กันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่พนักงาน โรงแรมบัญดาราภูเก็ต สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ทางโรง…
วันที่: 12 กันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้การรักษาโรคทั่วไป พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาล โปรแกรมต…
วันที่: 30 สิงหาคม 2561
       วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล  นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเทพกระษัตรี ต.เทพ…
วันที่: 29 สิงหาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้องรัง ในโครงการ Phuket Care “ สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครภูเก็ต
***********************************
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม…
วันที่: 24 สิงหาคม 2561
       วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอพยพอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจระบบมาตรฐานความปลอดภัย และอัคคีภัยในเบื้องต้น เตรียมความพร้อมสำหรับความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131