ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 18 มกราคม 2562
       วันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ…
วันที่: 18 มกราคม 2562
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฏา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cl…
วันที่: 17 มกราคม 2562
       เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบ…
วันที่: 16 มกราคม 2562
       โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต นำโดยนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางศุภวรรณ์ สัจจศรี หัวหน้า…
วันที่: 9 มกราคม 2562
       วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ …
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131