ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562
       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโล…
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2562
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน รวมถึงการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต และพฤติกรรม ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจสุขภาพช่อ…
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2562
       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบ…
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2562
       เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และสำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ควา…
วันที่: 31 ตุลาคม 2562
       วันที่ 31 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกและเก็บขยะ ตามมาตรการ  “3 เก็บ 3 โรค”…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131