กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2563
       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำทีมโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล, นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอำนวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร และเจ้า…
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2563
       เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนร…
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2563
       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นางสาวปริตตา  ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชก…
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2563
       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood More Lives)” เพื่อจัดหาโลหิตสำรอ…
วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2563
                        วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การปั๊มหัวใจ (CPR) แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพข…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131